Üldkogumikud
 • Rosenstock L., Cullen M., Brodkin C., Redlich C. Textbook of Clinical Occupational and Enviromental Medicine.
 • USA, Philadelphia, 2005.
 • Huges P., Ferrett E. Introduction to health and safety at work. Elsevier, Oxford, 2003.
 • Brune D. K., Edling K. Occupational hazards in the health professions. USA, Florida, 1989.
 • Harrington J. M., Gill F.S. Occupational health. 3rd ed. London, 1992.
 • Rom W. N. Environmental and occupational medicine. Boston, 1992.
 • Waldron H. A. Occupational health practice. 3rd ed. London, 1993.
 • Zenz C., Dickerson O.B., Horvath E.P. Occupational medicine. 3rd ed. St. Louis, 1994.

Riskianalüüs
 • Riskide haldamine 2005. Tallinn, 2005.
 • Bioloogilised riskitegurid töökeskkonnas. Toim. E. Merisalu. Tartu, 2002.
 • Keemilised ohutegurid töökeskkonnas. Toim. E. Merisalu. Tartu, 2002.
 • Merisalu E., Saava A. Toksilised ühendid töökeskkonnas, Tartu, 1998.
 • Rempel D. Occupational medicine. Medical surveillance in the workplace. Philadelphia, 1990.
 • Tint P. Kemikaalide ohutu käitlemine. Tallinn, 1998.
 • Tint P. Töökeskkond ja ohutus. Tallinn, 2000.
 • Sadhra S.S., Rampal K.G. Occupational Health. Risk assessment and management. Oxford, 1999.
 • Soon A. Töötingimuste uurimise skeem. TÜ Tervishoiu instituut, Tartu, 1995.

Kutsehaigused
 • Loogna N. Kutsehaigused. Riskitegurid ja ennetamine. Tallinn, 2006.
 • Allergoloogia. Toim. Haahtela T., Hammuksela M., Terho E., Medicina, Tallinn, 2002
 • Kanerva L., Elsner P., Wahlberg J.E., Maibach H.I. Handbook of Occupational Dermatology. Springer, Berlin, 2000.
 • Loogna N. Töökeskkond ja allergia. Tallinn, 2000.
 • Loogna N., Loogna G. Füüsiline töö ja ülekoormushaigused. Tallinn, 1999.
 • Loogna N. Kas teil on kutsehaigus? Tallinn, 1999.
 • Parkes W.R. Occupational lung disorders. 3rd ed. Oxford, 1994.
 • Loogna N., Kahn H., Sillam A. Kutsehaigused. Tallinn, 1979.
 • Laubre R. Juhend kutsehaiguste diagnoosimiseks. Nõuandeid kutsehaiguste ja nende põhjuste loetelu
 • praktiliseks kasutamiseks. Tallinn, 2000.
 • Õppematerjal. Tööõnnetused ja kutsehaigused. http://www.ensib.ee/seadus/euroopa_liit/phare/oppematerjal/chap4_est.htm

Töötoksikoloogia
 • Shaw I., Chadwick J. Principles of environmental toxicology. Philadelphia, 1999.
 • Principles and methods of toxicology. 4th ed. Ed by: Wallace Hayes A. London, 2001.
 • Amdur M.O., Doull J., Klaassen C.D. Casarett and Doull’s Toxicology. The basic science of poisons. 4th ed. USA, 1991.
 • Loit A., Jänes H.Toksikoloogia. Tallinn, 1979

Tööepidemioloogia
 • Hernberg S. Introduction to occupational epidemiology. Florida, 1991.
 • Karvonen M., Mikheev M.I. Epidemiology of occupational health. WHO Regional Publications, European Series No. 20. Copenhagen, 1986.
Tööpsühholoogia
 • Arnold J., Cooper C. L., Robertson I. T. Work psychology. 3rd ed. NY, 1998.
 • Davis M., Eshelman E.R., McKay M. Lõõgastumise ja stressi maandamise käsiraamat. NY, 1995.
 • Firth-Cozens J., Payne R. Stress in health professions. Chichester, 1999.
 • Schabracq M.J., Winnubst J.A.M., Cooper C.L. Handbook of work and health psychology. Chichester, 1995.
 • Wilson P. Ruttu rahulikuks. Üle 100 tehnika pingest vabanemiseks. Tallinn, 1999.

Töötervishoiukorraldus
 • Kvalteedijuhtimine töötervishoius. Metoodiline juhend. Tallinn, 2004.
 • Personalitöötaja käsiraamat. Ten-Team OÜ, Tallinn, 2004.
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Ten-Team OÜ, Tallinn, 2004.
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Ten-Team OÜ, Tallinn, 2003.
 • Global strategy on occupational health for all. The way to health at work. Genf, 1995.
 • Kahn H. Töötervishoid Euroopa Liidu riikides. Tallinn, 1998
 • Merisalu E., Saava A., Soon A. Sissejuhatus töötervishoidu. Tartu, 1999.

Täiendav kirjandus
 • Füüsilisest ülekoormushaigusest põhjustatud ülajäsemete, kaela ja õlavöötme kutsehaiguste diagnoosimine ja preventsioon. Metoodiline materjal. Toim. H. Kahn, M. Moks, V. Tuulik, V. Pille. Tallinn, 2003.
 • Laubre R. Juhend kutsehaiguste diagnoosimiseks. Tallinn, 2001.
 • Töötervishoiu loengumaterjalid TÜ Arstiteduskonna III k. üliõpilastele.
 • Kõik Eesti-Soome Twinning loengumaterjalid.
 • Töötervishoiu Keskuse poolt tõlgitud materjalid.

Ajakirjad
 • Eesti Arst
 • Eesti Töötervishoid
 • American Journal of Occupational Therapy
 • Applied Occupational and Environmental Hygiene
 • British Journal of Industrial Medicine
 • International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
 • Occupational and Environmental Medicine
 • Occupational Medicine and Environmental Ecology
 • Scandinavian Journal of Work, Environment & Health Occupational Medicine