Eesti Töötervishoiuarstide Seltsil on hea meel teada anda käsitlusjuhendi valmimisest, mis
aitab pakkuda tulemuslikke tervisekontrolle töötavale elanikkonnale, et hinnata
töökeskkonnategurite tervisemõju ja töötegurite individuaalset sobivust.
Käitlusjuhendi loomise vajadus tulenes töötervishoiuarstide ja töötervishoiuteenust
kasutavate ettevõtete soovist ühtlustada töötervishoiuteenuse kvaliteeti, eelkõige täpsustada
töökeskkonna tegurite tervisemõjude hindamiseks vajalikke meditsiinilisi tegevusi ja
tervismõjude ennetamiseks või vähendamiseks soovitatavaid tõenduspõhistel uuringutel
põhinevaid sekkumisi.

Käsitlusjuhend võimaldab töökeskkonnaohutegurite tervisemõjude käsitlemist ühtse
standardi kohaselt. Juhend on sisendiks töötervishoiuteenuse osutamise kvaliteedi
ühtlustamiseks ja parandamiseks. See tähendab, et töökeskkonna ohutegurite mõju
hinnatakse ühesugusena olenemata teenuse osutajast, hindamine põhineb kokkulepitud
reeglitel, mille aluseks on teaduspõhised uuringud, asjakohased ravi- ja käitumisjuhised,
rahvusvahelised standardid ja asjakohased õigusaktid.

Samas leiavad juhendist selgitusi töötervishoiuteenuse sisu paremaks mõistmiseks ja heaks
koostööks ka teised esmatasandi eriala arstid ja eriarstid ning teised tervishoiuteenust
osutavad spetsialistid, kellega koostöö diferentsiaaldiagnoosimise, ravi, rehabilitatsiooni ja
tervisekäsitluse osas on töötervishoiuarstide töö lahutamatuks osaks.

KÄSITLUSJUHEND TÖÖTERVISHOIUARSTIDELE 2022_22.12_lõplik

Koolitused:

Karin Sarapuu

Evelyn Aaviksoo