MITTETULUNDUSÜHING EESTI TÖÖTERVISHOIUARSTIDE SELTS

Põhikiri

 1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühing Eesti Töötervishoiuarstide Selts (edaspidi ETTAS) on Eesti Vabariigis füüsiliste ja juriidiliste isikute demokraatlikel põhimõtetel tegutsev teaduslik-praktiline mittetulunduslik ühendus (asutatud 13. märtsil 1996.a.).
  2. ETTAS tegevus rajaneb tema asutajate ja liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, seltsi juhtkonna valitavusel ja regulaarsel aruandlusel oma liikmeskonnale.
  3. ETTAS on eraõiguslik juriidiline isik oma pitsati, pangakonto ja sümboolikaga.
  4. ETTAS juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivaist seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning juhtorganite asutamis- ja teistest otsustest.
  5. ETTAS tunnustab rahvusvahelisi töötervishoiualaseid konventsioone, direktiive, standardeid ja töötervishoiuspetsialistide eetikakoodeksit.
  6. Ingliskeelne ametlik nimetus: Estonian Society of Occupational Health Physicians.
  7. ETTAS asukohaks on Eesti Vabariik (Hiiu 39, 11619, Tallinn, Kutsehaiguste ja Töötervishoiukeskus, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla).
 2. Eesmärgid ja tegevus
  1. ETTAS tegevuse eesmärgiks on töötervishoiu edendamine ja seltsi liikmete ametialaste huvide esindamine.
  2. ETTAS on Eesti töötervishoiuarstide ja töötervishoiualase teadusliku, pedagoogilise ja praktilise tööaspektidega seotud arstide ühendus. ETTAS esindab ja kaitseb oma liikmete õigusi ja huve riigi- ja kohalike omavalitsuste organites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega. ETTAS tegevust kannavad seltsi allüksustena erialasisesed töörühmad ja üksikliikmed.
  3. ETTAS tegevuse põhisuunaks on:
   1. töötervishoiu kui eriala arendamine ja osalemine arengukontseptsiooni väljatöötamises, tööst põhjustatud haiguste ja kutsehaiguste kaasaegsete ennetus-, diagnostika- ja ravitöö metoodika koordineerimine, teooria ja praktika edendamine;
   2. ETTAS liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmine, töötervishoiuarstide sertifitseerimine ja pädevuse hindamine, täienduskoolituste korraldamine, töötervishoiualase informatsiooni kogumine ja edastamine;
   3. EV töötajaskonna terviseedenduse, tervisekasvatuse, töökeskonna parendamise ja eelnevaga seonduvate keskonnakaitse aktuaalsete küsimuste tõstatamine ja aktiivne osavõtt nende lahendamisest, ettepanekute avaldamine töökeskkonda ja töötajate tervisekaitset hõlmavate seaduste kohta;
   4. koostöö arendamine riigi-, omavalitsus-, teadus- ja kultuuriasutustega, loominguliste liitudega, ühiskondlike organisatsioonidega, ETTAS tegevusest huvitatud juriidiliste ja eraisikutega, Euroopa Liidu ja teiste riikide töötervishoiuspetsialiste ühendavate organisatsioonidega;
   5. ETTAS arendab seltsi majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirja eesmärkide saavutamiseks. ETTAS võib korraldada üritusi, välja anda ja avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid, trükiseid, reklaambuklette ja vastavat kirjandust kui see ei ole vastuolus tema põhikirja ja EV seadusandlusega.
  4. ETTAS vahendid moodustuvad:
   1. ETTAS liikmemaksudest;
   2. annetustest, eraldistest, toetustest jms. (sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata);
   3. tuludest ürituste korraldamisel;
   4. muudest laekumistest.
  5. ETTAS ei taotle oma majandustegevuses tulu, saadud tulu ei jagata ETTAS liikmete vahel, vaid suunatakse põhikirjalise tegevuse arendamiseks. ETTAS võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss, pangaarve ja nimeline pitsat.
  6. ETTAS vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga.
  7. ETTAS omandis võib olla igasugune vara, mis on põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalik ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. ETTAS haldab, valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigustega, anda üürile, rentida, kinkida, vahetada ning maha kanda moraalselt vananenud põhivahendeid.
  8. ETTAS ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ETTAS varaliste kohustuste eest.
  9. ETTAS vara kindlustamise otsustab juhatus, kui EV seadusandlusest ei tulene teisiti.
 3. ETTAS liikmelisus
  1. ETTAS kuulumise eelduseks on põhikirjas toodud eesmärkide ja tegevussuundade tunnustamine ja järgimine. ETTAS liikmeks arvatakse uued liikmed kandidaadi avalduse esitamisel üldkogu otsuse alusel juhatuse otsusega ja uue liikme liikmelisus hakkab kehtima pärast liikmemaksu tasumist.
  2. ETTAS liikmed jagunevad: tegevliikmeteks, auliikmeteks ja toetajaliikmeteks.
  3. Liikmelisust ETTAS ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
  4. ETTAS tegevliikmeteks võivad olla kõik arstid, kes soovivad edendada töötervishoiu teaduslikke, pedagoogilisi või praktilisi aspekte.
  5. ETTAS auliikmeks valitakse ETTAS juhatuse ettepanekul üldkogu lihthäälteenamusega isikuid, kellel on erilisi teeneid Eesti töötervishoiu ja tervishoiu edendamisel või ETTAS tegevusele kaasaaitamisel. ETTAS auliikmed ei tasu seltsi liikmemaksu.
  6. ETTAS toetajaliikmeks arvatakse juhatuse otsusel füüsilised või juriidilised isikud, kelle tegevus on olnud suunatud töötervishoiu või tervishoiu edendamisele ja ETTAS tegevusele kaasaaitamisele.
  7. ETTAS arvatakse välja üldkogu otsuse alusel juhatuse otsusega:
   1. liikme isikliku avalduse alusel;
   2. juhatuse kirjaliku otsusega seltsi liikme tegevuse korral, mis on sobimatu ETTAS kuulumise põhimõtetega või olulisel määral ETTAS huve ja mainet kahjustav;
   3. objektiivse põhjuseta liikmemaksu tasumata jätmisel kahel järjestikusel aastal;
   4. füüsilise isiku surma korral.
  8. ETTAS tegevliikmetel on õigus:
   1. osa võtta ETTAS tegevusest vastavalt põhikirjas toodud eesmärkidele;
   2. valida ja olla valitud ETTAS juhtorganitesse ja kontrollorganitesse;
   3. esitada ETTAS juhtorganitele ettepanekuid, teha järelpärimisi nende tegevuse kohta ja põhjendatud taotluse alusel, täites autorikaitse ja andmekaitse nõudeid, tutvuda vastava dokumentatsiooniga, milles ei kajastu ärisaladused;
   4. taotleda ETTAS kaitset ja toetust kutsetöös;
   5. lahkuda ETTAS esitades juhatusele kirjaliku avalduse.
  9. ETTAS tegevliikmete kohustused:
   1. osaleda ETTAS üritustel ja täita põhikirjas sätestatud kohustusi;
   2. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
   3. mitte kahjustada ETTAS huve ja mainet.
 4. ETTAS juhtimine ja struktuur
  1. ETTAS juhtorganid on üldkogu (seltsi liikmete üldkoosolek), juhatus ja seltsi esimees.
  2. ETTAS kõrgeim organ on üldkogu, mis tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas vastavalt juhatuse poolt määratud ajale. Üldkogu vaheajal juhib ETTAS tegevust juhatus.
  3. Juhatusse kuulub 7 liiget: seltsi esimees, seltsi aseesimees, laekur ja 4 juhatuse liiget.
  4. Juriidilist jõudu omavad finantsdokumendid, mis on allkirjastatud seltsi esimehe poolt või aseesimehe ja laekuri poolt.
  5. Üldkogu pädevusse kuulub:
   1. ETTAS põhikirja muutmine;
   2. ETTAS ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
   3. ETTAS liikmemaksude ja tasumise korra määramine;
   4. ETTAS majandusaasta aruande kinnitamine;
   5. ETTAS tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
   6. ETTAS juht- ja järelvalveorganite liikmete arvu määramine ja valimine valimistähtaja kinnitamisega;
   7. ETTAS juhatuse poolt valitud uute töögruppide loomise kinnitamine;
   8. ETTAS juhatuse poolt esitatud sertifitseerimiskomisjoni kinnitamine.
  6. Üldkogu juhatab juhatuse liige, kelleks reeglina on ETTAS esimees.
  7. Üldkogu kohta koostatakse protokoll, mis allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
  8. Üldkogu on otsustusvõimeline 50% + 1 liikme osalemisel.
  9. Üldkogul mitteosalevatel liikmetel on õigus taasesitamist võimaldavas vormis delegeerida teist ETTAS liiget enda eest hääletama. Volikiri peab olema koosoleku juhatajale esitatud enne üldkogu algust.
  10. Otsused võetakse vastu lihthääleenamusega.
  11. ETTAS põhikirja muutmiseks on vajalik otsustusvõimelisel üldkogul üle 2/3 osalenute poolthääletamine.
  12. Üldkogu toimumise aeg, päevakord ja koht teatatakse liikmetele vähemalt kuu aega enne üldkogu toimumist.
  13. Juhatuse pädevusse kuulub:
   1. ETTAS töö juhtimine üldkogu istungitevahelistel perioodidel;
   2. üldkogu ja erakorralise üldkogu kokkukutsumine;
   3. ETTAS nimel esitatavate pöördumiste ettevalmistamine avaldamiseks;
   4. ETTAS esindamine või esindamise delegeerimine riigi- ja kohalike omavalitsuste organites ja muudes organisatsioonides;
   5. ETTAS nimel lepingute ja kokkulepete sõlmimine;
   6. sertifitseerimiskomisjoni isikkoosseisu komplekteerimine ja töötervishoiu-arstide täiendõppe korraldamine;
   7. stipendiumide, toetuste ja preemiate määramine;
   8. kandidaatide esitamine autasustamiseks ja aunimetuste omistamiseks;
   9. ETTAS raamatupidamise korraldamine; ETTAS raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja eelarve koostamine ja üldkogule esitamine hiljemalt majandusaastale järgneva kuue kuu jooksul;
   10. töögruppide ja toimkondade loomine;
  14. ETTAS töögrupid on erialasiseste kitsaste valdkondade spetsialistide ühendused, mille eesmärgiks on oma töövaldkonna arendamine. Töögrupi tegevust juhib töögrupi juht, kes valitakse töögrupi liikmete poolt lihthääleenamusega vähemalt kord 2 aasta jooksul. Töögrupi juht määrab grupisisese töökorralduse, peab arvestust liikmete kohta ja esitab üldkogul juhatusele tegevusaruande iga tegevusaasta järgselt.
 5. Juhtorganite valimine
  1. Üldkogu valib seltsi esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjonirevidendi. Kandidaadid nimetatud ametikohtadele esitatakse juhatusele seltsi tegevliikmete poolt kirjalikult vähemalt kuu aega enne valimisi.
  2. Kandidaadiks võib üles seada ETTAS tegevliiget. Kandideerida ja hiljemalt kolm päeva enne üldkogu peab ta vastavale kohale kandideerimise nõusolekust juhatust kirjalikult teavitama.
  3. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Seltsi esimees valitakse salajasel hääletusel lihthäälte enamusega. Seltsi esimees võib olla järjest valitud maksimaalselt kaheks valimisperioodiks.Kui juhatuse liige esitab juhatusele avalduse enda taandamiseks saab asendusliikmeks üldkogul suurima häältearvuga juhatusest välja jäänud kandidaat. Teised juhatuse liikmed reeglina ümbervalimisele ei kuulu.
  4. Üldkogu võib tagasi kutsuda mõjuval põhjusel juhatuse liikme, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine tahtmatuse või suutmatuse tõttu.Esimehe tööülesanded võtab üle seltsi aseesimees. Aseesimehe või laekuri ülesandeid kuni järgmiste valimisteni täidab juhatuse liikmete hulgast juhatuse koosolekul lihthäälteenamusega valitud liige.
  5. Üldkogu valib juhatuse liikmed lihthäälteenamusega salajasel hääletusel.
 6. Revisjon
  1. ETTAS tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon valib oma liikmete seast esimehe.
  2. Revisjionikomisjon kontrollib majandusaasta raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduslikkust.
   Seadusandlusega sätestatud juhul tellitakse auditeerimine.
  3. Revisjon viiakse läbi ETTAS kord aastas ja aruanne esitatakse ETTAS juhatusele, kes esitab selle üldkoosolekule.
 7. ETTAS tegevuse lõpetamine
  1. ETTAS tegevus lõpetatakse:
   1. üldkogu otsusega. ETTAS lõpetab tegevuse kui juhatuse vastavasisuline ettepanek saab üldkogul 2/3 häälteenamuse. ETTAS tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras;
   2. pankrotimenetlusel, kohtuotsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel;
   3. ETTAS liikmeskonna vähenemise tõttu üldkogu võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhtorganite liikmeid;
  2. ETAS tegevuse lõpetamisel moodustab üldkogu kolmeliikmelise likvideerimis-komisjoni, kellel on juhatuse õigused ja volitused.
  3. Likvideerimiskomisjon teeb ainult neid tehinguid, mis on vajalikud ETTAS likvideerimiseks ja lahendab ETTAS varade üleandmise samalaadsete eesmärkidega ühingule, avalik–õiguslikule juriidilisele isikule või kasutamise põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegutsedes avalikes huvides seaduses ettenähtud korras.

MTÜ ETTAS põhikiri kinnitati Tallinnas 07.märtsil 2008.a. ETTAS liikmete üldkoosoleku otsusega.